Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI


Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

UAB "Impeka" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų (prekių/paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės www.impeka.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1. Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klientas (Duomenų subjektas) – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su UAB „Impeka“ teikiamomis paslaugomis, parduodama produkcija.

Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip UAB „Impeka“ tvarko asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta UAB „Impeka“ ruošiamose sutartyse ir kituose dokumentuose, taip pat UAB „Impeka“ interneto svetainėje www.impeka.lt

2.2 Šie Principai taikomi UAB „Impeka“ ir Klientų,  kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Impeka“ teikiamomis paslaugomis, parduodama produkcija, tarpusavio santykiais, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

2.3 UAB „Impeka“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis  (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), konstitucijos, Civilinio kodekso ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2.5 Asmens duomenų tvarkymui UAB „Impeka“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais UAB „Impeka“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB „Impeka“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1 Bendrovė renka ir toliau tvarko šiame skyriuje nurodytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate ir (ar) užsakydami prekes/paslaugas, taip pat duomenis, naudojantis Bendrovės svetaine arba užsisakydami paslaugas kitu būdu.

3.2 Asmens duomenys gali būti gaunami tiek tiesiogiai iš Kliento, tiek ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka UAB „Impeka“ kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.
 • Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.
 • Finansiniai duomenys, kaip – duomenys apie turimas atsiskaitomąsias sąskaitas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.
 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip – duomenys,
  gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, ir nepadengtus įsiskolinimus.
 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys,
  kurie surinkti klientui atvykus į UAB „Impeka“ ar lankantis kitose UAB „Impeka“ paslaugų teikimo vietose (vaizdo stebėjimo duomenys) arba bendraujant su UAB „Impeka“ telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi UAB „Impeka“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais „UAB „Impeka“ komunikacijos kanalais.
 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kaip – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas užklausas, prašymus ir skundus, taikomus kainoraščius, paslaugų mokesčius, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys
  apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, Kliento atsiliepimus apie UAB „Impeka“.
 • Duomenys apie dalyvavimą UAB „Impeka“ organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kaip –
  duomenys apie žaidimų ar akcijų metu surinktus taškus, laimėtus prizus;
 • Bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, užsakydami prekes ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis.

3.3 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį arba teisės aktų reikalavimais.

3.4 Punkte 3.2 nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (pirkimo/pardavimo/paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia UAB „Impeka“, tvarkydama asmens duomenis:

4.1 Santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis UAB „Impeka“ produktais ir paslaugomis sudarymas bei administravimas.

Bendrovės Klientų identifikavimas; prekių/paslaugų užsakymų apdorojimas ir administravimas; sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas; duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą; Kliento įsiskolinimų Bendrovei valdymas/kontrolė, siekiant nustatyti, kokias paslaugas ir produktus bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui; su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymas; susisiekimui su Klientais dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

4.2 Kliento ir (arba) UAB „Impeka“ interesų apsauga.

UAB „Impeka“ teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas, siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) UAB „Impeka“ interesus;  bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi UAB „Impeka“ paslaugomis ir produktais ar jų pažeidimo prevencija, darbuotojų mokymai ir paslaugų kokybės užtikrinimas; UAB „Impeka“ ir (arba) Kliento saugumo užtikrinimas; Kliento ir (arba) jo atstovo gyvybės ir sveikatos ginimas bei kitų UAB „Impeka“ ir Kliento teisių (vaizdo ir (arba) garso įrašymas), siekiant UAB „Impeka“ teisėto intereso apsaugoti savo klientus, darbuotojus, lankytojus bei jų ir UAB „Impeka“ turtą.

4.3 Papildomų paslaugų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis.

UAB „Impeka“ paslaugų siūlymo Klientui, įskaitant asmeninius pasiūlymus, tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant UAB „Impeka“ intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu. Klientų nuomonės apklausų, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą.

4.4 Potencialių darbuotojų atranka ir įdarbinimas.

UAB „Impeka“ tvarko kandidatų į paskelbtą darbo vietą asmens duomenis darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas bendrovės interesas įvertinti kandidatų tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip nurodyti nuo atrankos į šią darbo vietą pabaigos.

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; siunčiant paštu, adresu Gamyklos g. 34, LT-89104 Mažeikiai) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, reikalauti papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“), jeigu:
 1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 2. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 4. kitais Reglamente nustatytais pagrindais.
 • paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą;
 • nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

7. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

7.2 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz. teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

7.3 Samdomi auditoriai, teisės ir finansų konsultantai;

7.4 Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (pvz. Juridinių asmenų registras ar kiti registrai, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

7.5 Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai,
neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai.

7.6  Dalyviai ir (arba) šalys, susijusios su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT.

7.7 Kiti asmenys, susiję su Bendrove (pvz. tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai).

8. Skundų pateikimas

8.1 Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia:  www.ada.lt    

8.2 Skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. paštas ada@ada.lt 

9. Kontaktinė informacija

9.1 Klientas turi teisę kreiptis į UAB „Impeka“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

9.2  Jei pastebėjote šiuose principuose neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų.

9.3 UAB „Impeka“ kontaktiniai duomenys skelbiami UAB „Impeka“ interneto svetainėje www.impeka.lt

UAB "Impeka", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė

Įmonės kodas 167325952

Registruota buveinė Gamyklos g. 34, LT-89104 Mažeikiai, Lietuvos Respublika

Tel. +370 443 66 395

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

10. Principų galiojimas ir pakeitimai

10.1 Klientai su šiais Asmens duomenų tvarkymo principais gali susipažinti UAB „Impeka“ administracijoje adresu: Gamyklos g. 34, Mažeikiai, UAB „Impeka“ filialuose ir interneto svetainėje www.impeka.lt 

10.2 UAB „Impeka“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodama Klientą apie pakeitimus paskelbiant UAB „Impeka“ administracijoje, UAB „Impeka“ filialuose, UAB „Impeka“ interneto svetainėje, paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

10.3 Asmens duomenų tvarkymo principai peržiūrimi ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.

Šis dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 21 d. vadovo įsakymu Nr. DS-9

              decospan   agt